OFERTA DE PROPOSTES MUSICALS DEL CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA DE CAN BALAGUER

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: les propostes s'han de presentar dins els 15 dies següents a la publicació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma.
LLOC DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: A les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC).